آموزش ثبت، و تفسیر بالینی نوار مغز در انسان

شرکت کننده ها :
رشته ها :

توضیحات

دوره آموزش ثبت و تحلیل نوار مغز به زودی توسط دکتر زارعی و به طور هفتگی در دانشگاه شهید بهشتی ارائه می شود. شرکت برای عموم آزاد است.