الکتروانسفالوگرافی


چند نوع دستگاه الکتروانسفالوگرافی در اختیار مرکز می باشد. اینها عبارتند از دستگاه الکتروانسفالوگرافی موبایل، ۳۲ کاناله، ۱۶ کاناله و همچنین دو دستگاه ۱۶ کاناله سینکرونوس برای ثبت امواج مغزی همزمان از دو آزمودنی که با یکدیگر تعامل می کنند.