ثبت حرکات چشم


روش های مختلفی برای ثبت حرکات چشم وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از موج مادون قرمز است. محققین مرکز قادر به استفاده از دستگاه های موبال اندازه گیری سرعت و جهت حرکات چشم و سر می باشند. این دستگاه ها برای مطالعه اختلالات حرکات چشم، سر و تعادل مورد استفاده قرار می گیرد.