ام آر آی


مرکز در حال خرید دستگاه ام آر آی ۳ تسلا می باشد. در حال حاضر کلیه تحقیقاتی که احتیاج به ثبت فانکشنال ام آر آی، دی تی آی و تصویر برداری ساختاری مغز دارند بصورت خرید خدمت از مراکز دیگر انجام می شود. اکثر نرم افزار لازم برای تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی تصاویر ام آر آی در اختیار مرکز می باشد.