نوار عصب عضله


مرکز دارای دستگاه ثبت امواج فعالیت عضلات و اعصاب محیطی و همچنین پتانسیل های فراخوانده حسی و شناختی می باشد. ثبت چندکاناله فعالیت های عضلانی نیز در مرکز امکان پذیر است.