آزمون های عصب روانشناختی


تعداد زیادی آزمون عصب روانشناختی برای بررسی کارکرد قسمت های مختلف مغز در بیماری و سلامت در مرکز موجود است.