ارزیابی تعامل شناختی


در این دستگاه تعامل شناختی در نفر با یکدیگر و یا با محرک ثالث توسط ثبت امواج مغز ارزیابی می گردد. این دستگاه از در دستگاه الکتروانسفالوگراف و ۳ صفحه مانیتور تشکیل شده است که همگی نوسط یک کامپیوتر هماهنگ می گردند. مطالعات شناختی زیادی با این دستگاه قابل انجام است.