آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/03/10

یکشنبه شانزدهم خرداد ​ ۱۳۹۵ ساعت ۱۴-۱۵ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، دکتر دانش کجباف مقاله ای با عنوان زیر را ارایه خواهند کرد. 

Neurodegenerative diseases target large-scale human brain networks
 
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.