آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/03/25

یکشنبه سی خرداد ​ ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰-۱۴ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، خانم فاطمه کشوری دانشجوی دکترای پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی با عنوان زیر را ارایه خواهند کرد. 

Empathic concern drives costly altruism
 
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.