آخرین اخبار

تجهیز مرکز ملی نقشه برداری مغز به دستگاههای تعقیب چشم جدید و QEEG

1393/09/06

مرکز ملی نقشه برداری مغز به دستگاههای جدید تعقیب چشم متحرک و دستگاه EEG برای تعاملات اجتماعی مجهز شد.مرکز ملی نقشه برداری مغز به دستگاههای جدید تعقیب چشم متحرک و دستگاه EEG برای تعاملات اجتماعی مجهز شد.مرکز ملی نقشه برداری مغز به دستگاههای جدید تعقیب چشم متحرک و دستگاه EEG برای تعاملات اجتماعی مجهز شد.مرکز ملی نقشه برداری مغز به دستگاههای جدید تعقیب چشم متحرک و دستگاه EEG برای تعاملات اجتماعی مجهز شد.مرکز ملی نقشه برداری مغز به دستگاههای جدید تعقیب چشم متحرک و دستگاه EEG برای تعاملات اجتماعی مجهز شد.

مرکز ملی نقشه برداری مغز به دستگاههای جدید تعقیب چشم متحرک و دستگاه EEG برای تعاملات اجتماعی مجهز شد.