آخرین اخبار

جلسه هیات موسسان مرکز تشکیل شد

1392/11/10

جلسه موسسین مرکز تحقیقات نقشه برداری مغز با حضور استاد دکتر حسین پاکدامن، استاد دکتر کورش قره گوزلی، دکتر فرزاد اشرافی، دکتر حمید رضا سلیقه راد، و استاد دکتر مجتبی زارعی در یمارستان لقمان حکیم برگزار شد. در این جلسه به اتفاق آرا استاد دکتر زارعی بعنوان رئیس مرکز برای ۴ سال انتخاب گردید. با انتخاب رییس مرکز هیات موسسان منحل و کلیه مسئولیت های ان به کمیته علمی پژوهشی مرکز تفویض شد. اعضای غایب دکتر رضا لشگری و دکتر بهادر بهرامی با تفویض اختیار رای خود را ارائه کردند.