آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی و اپتوژنتیک

1394/03/12

مطالعات پژوهشی گروه الکتروفیزیولوژی با ابزار خیلی پیشرفته سیستم الکتروفیزیولوژی و اپتوژنتیک به طور اختصاصی بر نگاشت و سازمانبندی نورونی و مدارهای نورونی سیستم فیزیولوژیک کورتکس بینایی متمرکز می باشد. علاوه بر مطالعات سیستماتیک و عملکردی نورونهای بینایی مطالعات این گروه همچنین بر روی فعالیتهای شناختی مغز منجمله توجه  بینایی و چگونگی تصمیم گیری نورونهای عصبی مغز پرداخته می شود. مطالعات آزمایشگاهی بر روی حیوانات هوشیار و بیهوش آزمایشگاهی از قبیل میمون رزوس, تریشرو و موش آزمایشگاهی می باشد.
 
اعضای تیم الکتروفیزیولوژی و اپتوژنتیک عبارتند از:
آقای دکتر رضا لشگری  عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی 
 
 
 
 
 
آقای دکتر عباس خانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
 
 
 
خانم دکتر معصومه کوروش آرامی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران