بیماری های رشد عصبی

1394/03/18

بیماری های رشد عصبی شامل کلیه بیماری هایی است که در حین رشد از زمان جنینی تا ابتدای بزرگ سالی به وقوع می پیوندد. مهمترین این بیماری ها اوتیسم، ناخوانی، بیش فعالی و از این قبیل است. 

اعضای این گروه عبارتند از:

دکتر حمید رضا پوراعتماد

دکتر رضا خسروآبادی

دکتر سماک زاده