حبیب گنجگاهی

محقق آمار در تصویر برداری

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی

کاربرد تکنیک های آماری در نقشه برداری مغز