رضا خسرو آبادی

استادیار مهندسی پزشکی

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی

استادیار، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی

موضوع تحقیق: مدل سازی روند رشد عصبی و اختلالات آن مخصوصا اوتیسم 

 

مدارک تحصیلی:

مهندسی پزشکی از دانشگاه سهند تبریز

دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور