شاهین آخوندزاده

استاد علوم اعصاب

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکترای نورو سایکو فارماکولوژی بالینی از دانشگاه گلاسکو اسکاتلند