سهراب شهزادی

استاد جراحی اعصاب عملکردی

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی

استاد جراحی اعصاب عملکردی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی