علی خطیبی

محقق وابسته

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی

علی خطیبی

لیسانس روانشناس از دانشگاه گیلان

فوق لیسانس روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

دکترای روانشناسی از دانشگاه لوون، بلژیک

پسادکترا در نوروسایکوفیزیولوژی از دانشگاه مونترال کانادا