منوچهر وفایی

استاد علوم تصویربرداری اعصاب - PET

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی
manouATsund.ku.dk

لیسانس فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

فوق لیسانس فیزیک پزشکی دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا

دکترای علوم اعصاب دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا

دکترای علوم پزشکی غیر بالینی از دانشگاه کوپنهاگ، دانمارک

 

دانشیار دانشگاه کوپنهاگ، دانمارک (پت و ام آر آی)