احسان کامرانی

استادیار مهندسی پزشکی

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی
ekamraniATgmail.com

دوره پسا دکترا از دانشگاه هاروارد

دکترای مهندسی پزشکی از دانشگاه فنی مونترال

فوق لیسانس برق - کنترل دانشگاه تهران

لیسانس مهندسی پزشکی - دانشگاه شهید بهشتی